วันศุกร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2551

Best Practice การสอนภาษาอังกฤษ

1.ชื่อผลงาน : การสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้เกมจำลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียน
2. ชื่อเจ้าของผลงาน : นางเขมรัศมี สุบันนารถ ครูโรงเรียนประสาทวิทยาคาร
3. เกริ่นที่มา : จากทฤษฎีว่าด้วยระบบของภาษา“ความหมายเป็นหัวใจของภาษา ไวยากรณ์และเสียงเป็นเพียงส่วนประกอบ และสถานการณ์เป็นสิ่งกำหนดความหมายในการสื่อสาร” การสอนภาษาอังกฤษโดยใช้สถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติ คือการนำเอาสถานการณ์จริงจำลองหรือจัดใหม่ แต่พยายามให้มีสภาพใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด แล้วให้ผู้เรียนอยู่ในสถานการณ์นั้นๆ เพื่อแก้ปัญหาหรือปฏิบัติงาน การจัดการเรียนรู้แบบสถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติ ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกการแก้ปัญหา การควบคุมสถานการณ์ การตัดสินใจ ตลอดจนการทำงานเป็นกลุ่ม ภายใต้สภาพแวดล้อมสมจริง ทักษะที่ได้รับจากการฝึกฝน จะทำให้ผู้เรียนคุ้นเคย และเมื่อพบกับสถานการณ์คล้ายๆกัน ก็สามารถ ควบคุมสถานการณ์นั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนั้นผู้สอนยังสามารถจัดสถานการณ์จำลองแบบเกมได้อีกด้วย เรียกว่า เกมจำลองสถานการณ์
4. ผลสำเร็จ : จากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตามสถานการณ์ บทบาทสมมุติให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น มีความสุขในการเรียน มีคุณธรรมจริยธรรม มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ กล้าคิด กล้าพูด กล้าทำ กล้าแสดงออก ตลอดจนภาคภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง และที่สำคัญผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวของตนเอง
5. ผลการได้รับการยกย่อง : ได้รับคำชมเชยจากการเผยแพร่ผลงานในการสัมมนานักศึกษา ทุนมูลนิธิโรเกชั่น ครั้งที่ 5 ณ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จ.ปทุมธานี วันที่ 20-22 ตุลาคม 2550
6.กิจกรรม / วิธีการ / ขั้นตอนที่สำคัญ : ของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การจำลองสถานการณ์ และบทบาทสมมุติให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียน
1.เริ่มที่สังเกตบุคลิกภาพผู้เรียน เลือกเนื้อหาที่คิดว่าเหมาะสมกับผู้เรียน และผู้เรียนชอบ
2.สอนเนื้อหาอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดกับผู้เรียน
3.ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไร ก็จะจำลองสถานการณ์ที่ผู้เรียนสนใจ พยายามสอดแทรกคำศัพท์
บทสนทนา แล้วสรุปความรู้ให้ผู้เรียนเป็นอย่างนี้ตลอด
4.จากการสังเกตวิธีการสอนแบบนี้ จะเห็นว่าความสนใจในการเรียน บรรยากาศการเรียนรู้
ผู้เรียนมีความสุข และผลการเรียนดีขึ้น
5.นอกจากนี้จะใช้วิธีสอนคำศัพท์ที่เชื่อมโยง ไปยังภาษาพื้นถิ่นของผู้เรียนแต่ละคนทำให้
ตรงกับบุคลิกภาพ และรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนม ผู้เรียนจึงมีทัศนคติที่ดีต่อครูและวิชาภาษาอังกฤษ
6.บทบาทสมมตินั้น ก็จะดูว่าผู้เรียนมีพฤติกรรม ชอบแสดงออกอย่างไร ก็ให้เขานำเสนอตัวเองอย่างนั้น โดยใช้คำศัพท์ตรงกับบุคลิกท่าทางของเขา

ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จ :ของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การจำลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย

ก.บทบาทของผู้สอน
1.ครูผู้สอนจะใช้เวลาส่วนมากคลุกคลีอยู่ กับ ผู้เรียนให้ความเป็นกันเอง กับ ผู้เรียนแล้วพยายามสังเกตพฤติกรรม บุคลิกภาพของผู้เรียนแต่ละคน
2.ครูผู้สอนกลับมานั่งคิด เนื้อหาความรู้ ที่จะให้ผู้เรียนแต่ละคน เพื่อจะให้เหมาะสมกับบุคลิกภาพของผู้เรียน
3. ผู้สอนจะจัดบรรยากาศในห้องเรียนให้ดูอบอุ่นเหมือนบ้าน การเรียนไม่เคร่งครัดหรือเป็นพิธี รีตรอง จากนั้นให้ผู้เรียนเข้ากลุ่มตามความสนใจของผู้เรียน ครูผู้สอนอาจสมมุติให้แต่ละกลุ่มคือหมู่บ้าน แต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่ของตนเอง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน อบต. หรือบางคนสมมุติตนเองเป็นแฟนกับชาวต่างชาติ
4. การตรวจสอบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้หรือไม่ ทำได้โดย การสังเกต การให้แสดงบทบาทสมมุติ หน้าห้องเรียน ขณะที่ครูให้ความรู้ หรือนักเรียนแสดงบทบาทสมมุตินั้น ครูก็ได้สังเกตพฤตกรรมว่าผู้เรียนมีความสุข มีเจตคติ ทัศนคติ ในการเรียนเป็นอย่างไร สังเกต การใช้ภาษาหรือคำศัพท์ เมื่อผู้เรียนมีข้อติดขัด หรือข้อปัญหา ครูก็ให้คำชี้แนะ แก้ไขทันที โดยไม่ปล่อยให้ผ่านไป
5.ครูพยายามส่งเสริมและเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจในตนเองและสนใจในการเรียน โดยไม่บังคับให้ทำซึ่งดูเหมือนกับว่าบังคับให้เรียน แต่ให้ผู้เรียนทำโดยสมัครใจ และสอนเรื่องใกล้ตัว ที่นักเรียนเห็นความสำคัญให้ความเป็นกันเอง

ข.บทบาทของผู้เรียน
1.ผู้เรียนคุ้นเคยกับครูผู้สอน จึงไม่เขินอาย และกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผย ทำให้เห็นบุคลิกภาพ หรือความเป็นตัวของตนเอง
2. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เพราะภาษาอังกฤษมี ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน เมื่อเรียนแล้วก็สามารถใช้ได้จริง
3.เมื่อมีข้อปัญหา ผู้เรียนต้องกล้าซักถามผู้สอนและฝึกฝนให้เกิดทักษะ เช่น ออกเสียงคำว่า rice ( ข้าว ) กับคำว่า lice ( เหา )

บทเรียนที่ได้รับ : จากการใช้วิธีการสอนภาษาอังกฤษโดยการใช้การจำลองสถานการณ์ และบทบาทสมมุติให้ตรงกับบุคลิกของผู้เรียน ผู้สอนได้ข้อค้นพบดังนี้
1.ถ้าผู้เรียนมีจำนวนมาก การเข้าไปใกล้ชิด ผู้เรียนอาจไม่ทั่วถึง แก้ปัญหาโดยไม่จำเป็นต้องเรียนพร้อมกันหมด แต่ควรกำหนดให้ผู้เรียนมาพบครูผู้สอนได้ โดยครูผู้สอนกำหนดตารางการพบครูผู้สอน
2.หลังจากมีโอกาสคลุกคลีกับผู้เรียน ทำให้รู้ว่า ผู้เรียนมีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษไม่เท่ากัน แม้ว่าจะเป็นอุปสรรคในการเรียนรู้แต่ก็มีวิธีแก้ไขโดย แยกความยากง่าย ของคำศัพท์ อีกทั้งไม่ควรไปเน้นเรื่องไวยากรณ์มากนัก แต่จะพยายามทำให้ผู้เรียนกล้าพูดก่อน เช่น พูดภาษาอังกฤษผสมกับภาษาไทย และภาษาท้องถิ่น ซึ่งจะเป็นเสน่ห์ และดึงดูดความใจในการเรียน และผู้เรียนมีความสุข
3.เมื่อผู้เรียนมีความพร้อม ครูผู้สอนจึงพาผู้เรียนไปเผชิญปัญหา สถานการณ์จริง โดยครูคอยเป็นพี่เลี้ยง และทำให้ผู้เรียนรู้สึกอุ่นใจ แล้วจะทำให้ผู้เรียนมีความมั่นใจที่จะพูด เช่น พานักเรียน ไปทัศนศึกษาพิธีเลี้ยงช้างของจังหวัดสุรินทร์ แล้วให้ผู้เรียนไปสัมภาษณ์ชาวต่างชาติ โดยครูผู้สอนจะอยู่ประจำที่ ณ จุดใด จุดหนึ่ง เมื่อผู้เรียนมีข้อปัญหา หรือติดขัดในเรื่องใด ก็สามารถวิ่งมาถามได้ ทำให้มีความรู้สึกอุ่นใจและมั่นใจในการแก้ไขสถานการณ์ หรือพูดคุยสนทนา

7. ข้อจำกัดในการใช้ : ของการสอนภาษาอังกฤษโดยใช้การจำลองสถานการณ์ บทบาทสมมุติให้ตรงกับบุคลิกภาพของผู้เรียน ผู้สอนต้องพบกับข้อจำกัดหลายอย่าง คือ
-ผู้สอนมีภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ทำให้ไม่มีเวลาคลุกคลีกับผู้เรียน
-ผู้เรียนมีชั่วโมงเรียนในแต่ละวันเต็มหมด จึงมีโอกาสพบผู้สอนน้อย
- การฝึกสถานการณ์จำลอง บทบาทสมมุติ ควรเป็นสถานการณ์ใกล้ตัว และบทสนทนาสั้น ๆ จากง่ายไปหายาก

8. คำสำคัญ -ใช้เกมอย่างไรให้ตรงบุคลิกภาพผู้เรียน
- การจำลองสถานการณ์
-บทบาทสมมุติ
9. วันที่นำส่ง 8 มกราคม 2551
10.ผู้นำส่ง นางเขมรัศมี สุบันนารถ
11. หน่วยงาน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์เขต 3
12.โทรศัพท์ 089-848-1436
13. e mail : pasaplaza@gmail.com , หรือ http://www.pasaplaza.blogspot.com

3 ความคิดเห็น:

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

ในวันที่เราท่อ tense กัน
ทำนอง ในวันที่เราต้องไกลห่าง lula
ในวันที่เราท่อง prasent simple tense มันมีโครงสร้างมากมายนะ อยากให้รู้ว่ามีท่านประธาน ให้บวกกริยาช่องที่1ในวันที่เราเติม s ข้างกายของเรามี es แล้วในกรณีประธานเป็นเอกพจน์ ขอเธอนั้นอย่าลืมบวกกกรม tense บอกไว้นะว่ามี prasent continuous tense อย่าลืมมีโครงสร้างประธานบวก is ,am ,are เกือบลืมอย่าลืมเติม กริยาช่องที่1 แล้วเติม ing+กรรม ที่ไม่ได้แต่ขอไว้นะคือท่องให้จำแล้วก็ขึ้นใจ ในวันที่เราต้องไกลห่าง อาจมี prasent perfect tense แต่มีโครงสร้างด้วยประธานควรบวก have , has ด้วยกันในวันที่มีกริยาช่องที่3 ข้างกายของมันต้องบวกกรรมเธออาจพบเจอมันมากมาย ขอเธอนั้นจงจำขึ้นใจมองได้แต่ต้องท่อง prasent perfect
continuous tense แล้วมันมีโครงสร้างประธานบวก have , has แล้วก็ beenบวกด้วยกริยาช่องที่1แล้วควรเติม ing บวกกกรม ที่ไม่ได้แต่ขอไว้นะที่รักของฉันคือ past simple tense มีโครงสร้าง ก็ประธานแล้วก็บวกกริยาช่องที่2แล้วก็บวกกรรม อย่าลืมอย่าลืมเชียวนะ past continuous tense ว่ามีโครงสร้างประธาน แต่อย่าลืมบวก was ,were บวกกริยาช่องที่ 1เข้าด้วยกัน ที่ไม่ได้แต่ขอไว้นะเธอนั้นอย่าลืม past perfect tense มองได้แต่ต้องท่องเพราะว่ามันมีโครงสร้างประธานบวก
has , นั้นๆ คุยได้แต่ท่องด้วย กริยาช่องที่3บวกกรรม ให้ใจฉันจำมั่นท่องด้วย past perfect continuous tense ไม่ได้และขอไว้นะประธานบวก had ,been บวกกริยาช่องที่1เติม ing แล้วก็บวกกรรมดูได้จำด้วยนะ เพระว่ามันมี future perfect tense คุยได้จำไปด้วยว่ามีโครงสร้างประธาน บวก will/shallบวกhaveบวกกริยาช่องที่3บวกกรรม จำให้มั่นว่ามีกริยาช่องที่1แล้วก็กรรม คุยได้จำด้วยนะเพราะว่ามันมี future simple tense คุยได้จำไปด้วยว่ามันมีโครงสร้าง ประธาน willจำให้มั่นว่ามีกริยาช่องที่1แล้วก็บวกกรรมไม่ได้ท่องจำด้วยนะว่า tense มี12 tense
มองได้จดจำด้วยเพราะว่ามันเป็น future continuous tense มีโครงสร้าง ประธาน บวกwill/shall
be แล้วกัน ต่อด้วย กริยาช่องที่1 แล้วเติม ing เข้าด้วยกันและไม่ได้ต้องเติมด้วยนะคำๆนั้นคือต้องบวกกรรม มองไม้ท่องไปด้วย เพราะว่ามันมี future perfect tense คุยได้แต่อย่านานมันมีโครงสร้าง ประธานบวก will/shall กันอย่าลืม have บวกกริยาช่องที่3 แล้วควรบวกกรรมไม่ได้แต่ขอไว้นะ คือ โครงสร้าง ของมันต้องจำขึ้นใจคุยได้แต่ท่องด้วย คือ future perfect
continuous tense ต่อด้วยประธาน บวกwill/shall บวก have แล้วไปบวก been บวกกริยาช่องที่1
คือเติม ing แล้วก็บวกกรรม
นางสาวพิลาวรรณ แทนจะโป๊ะ ชั้น ม .6/9
เลขที่ 22
ส่งเพลง Tense

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

นิทานเรื่องอยู่อย่างที่เป็นเป็นสุขยิ่งกว่า
In a village ซึ่งมีFamily ที่มีฐานะพออยู่พอกินไม่ได้ร่ำรวยอะไร มีจำนวนสมาชิกในบ้าน4คน ประกอบด้วย Mom, Mad and two Daughter. พ่อกับแม่มีอาชีพ Farmer วันหนึ่ง พ่อบ่นว่า “ทำงานมาตั้งนานทำไมไม่รวยซักที” แล้วแม่ก็ตอบว่า “ถึงแม้ว่าเราไม่ร่ำรวยแต่เราก็มีความสุขแบบไม่มีหนี้ “ ลูกสาวคนที่หนึ่งเสริมไปว่า If I had money ,I world take a long journey around. วันนี้พ่อนำ Vegetables ไปส่งที่ Market พบกับ old man ซึ่งหิวโซผอมแห้งมาขออาหารกิน พ่อจึง Buy noodle ให้ old man กิน ชายชราให้ Lottery กับพ่อ แต่พ่อไม่รับพอพ่อหันหลังไป old man ทึ้ง Lottery ไว้หลังรถ Dad went homeเห็น lottery เลยเอามาดู
วันออกลากกินแบ่งรัฐบาล Dad เอาไปตรวจดูเล่นๆพบว่า wow! ฉันถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง Dad very happyวิ่งไปให้แม่ดู หลังจากนั้นชีวิตของทั้ง4คนก็เปลี่ยนไป The big house. He had two car .ได้ใช้ของที่ Luxurious since ที่พ่อถูก Lottery รางวัลที่หนึ่ง Amount of 20 million. Dad and Mom ก็ไม่ได้กลับบ้านหลังเก่าอีก ซึ่งตอนนี้ทุกคนในบ้านอยู่กันอย่างสุขสบายจนวันหนึ่งเงินหมดจากที่เคยเป็นMillionaire ใช้ของหรูหรา ณ ตอนนี้ I do not dis count anything. แม่เลยพูดว่า “ดีน่ะที่เรายังมีที่ดินเก่านั้นที่ยังไม่ขายเรากลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมดีกว่า” ลูกสาวตอบแม่ “ใช้จ๊ะ” ไม่ต้องเดือดร้อนใครหลังจากนั้นทั้ง4คน ก็กลับไปเป็น Farmer เหมือนเดิมแล้วก็อยู่กันอย่าง Sufficiency
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า
You have a lot of money if you do not know how to use it then it go away.
จะมีเงินมากแค่ไหน ถ้าไม่รู้จักใช้ก็หมดไปได้เหมือนกัน
นางสาว ปฏิญย์ญา บุญมาก ชั้นม.6/4 เลขที่8

ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

Present simple tense
เขียนให้เป็นนักเรียนเอย
การเติม S, es อย่าละเลย
เพื่อนพ้องเอ่ยจงจำไว้ให้ขึ้นใจ
เรียน Tense ทีไรใจหวั่นไหว
เอาแล้วไง S, es เติมตรงไหน
เอาเป็นว่าเรียนไปไม่เข้าใจ
ทบทวนใหม่ที่บ้านก็แล้วกัน
สอบ Tense ทีไรเขียนไม่ทัน
เขาใช้กันในชีวิตประจำวัน
สอบที่ไรคอยาวเลยน่ะฉัน
ไม่มีเธอไม่มีกันฉันลอกใคร
นางสาว ปฏิญย์ญา บุญมาก ชั้นม.6/4 เลขที่8